Tiếng việt   |   English Trí tuệ, Bản lĩnh, Nhân ái, Công tâm, Trách nhiệm.
Nghị định 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ
Mã văn bản 202/2004/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Hình sự
Người ký Phan Văn Khải
Trích yếu Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
Ngày ban hành: 10/12/2004
Ngày có hiệu lực: 01/01/2005
Ngày hết hiệu lực: 0000-00-00
VBPL Liên quan
Tải về

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 202/2004/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2004
VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC
TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,           

NGHỊ ĐỊNH:

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng quy định tại Nghị định này bao gồm các vi phạm:

- Về giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hoạt động nghiệp vụ, về cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng;

- Về quản trị, điều hành, kiểm toán;

- Về huy động vốn;

- Về cho vay, bảo lãnh ngân hàng, chiết khấu và cho thuê tài chính;

- Về quản lý ngoại hối, quản lý kinh doanh vàng;

- Về thanh toán, mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản;

- Về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng;

- Về kế toán, thống kê, thông tin, báo cáo, bí mật hoạt động ngân hàng;

- Về xâm phạm quyền tự chủ kinh doanh của tổ chức tín dụng; cản trở việc thanh tra, kiểm tra, không thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cạnh tranh bất hợp pháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng mà không phải là tội phạm đều bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

2. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi hành vi vi phạm hành chính do mình gây ra. Sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý của người đó theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng là 2 năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện.

Nếu quá thời hạn nói trên thì không xử phạt, nhưng bị áp dụng biện pháp quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này.

2. Đối với cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính thì bị xử phạt vi phạm hành chính; trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, người ra quyết định phải gửi quyết định cho người có thẩm quyền xử phạt; trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là ba tháng, kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được quyết định đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.

3. Trong thời hạn được quy định tại các khoản 1, 2 Điều này mà cá nhân, tổ chức lại thực hiện vi phạm hành chính mới trong cùng lĩnh vực trước đây đã vi phạm hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu quy định tại các khoản 1, 2 Điều này; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm hành chính mới hoặc thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Điều 5. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu sau một năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 6. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

Khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, chỉ những tình tiết sau đây được coi là những tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng:

1. Những tình tiết giảm nhẹ:

a) Người vi phạm hành chính đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

b) Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi;

c) Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

d) Vi phạm do trình độ lạc hậu.

2. Những tình tiết tăng nặng:

a) Vi phạm có tổ chức;

b) Vi phạm nhiều lần trong cùng lĩnh vực hoặc tái phạm trong cùng lĩnh vực;

c) Ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất hoặc tinh thần vi phạm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm;

đ) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh thiên tai hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm; 

e) Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính;

g) Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

h) Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính.

Điều 7. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

b) Đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ có thời hạn hoặc không có thời hạn việc thực hiện một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ liên quan đến hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng.

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng các quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm hành chính.

CHƯƠNG II
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT

 

MỤC 1
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Điều 8. Vi phạm về giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hoạt động nghiệp vụ (gọi chung là giấy phép)

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Hoạt động không đúng quy định ghi trong giấy phép;

b) Hoạt động khi chưa được cấp có thẩm quyền chuẩn y điều lệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng giấy phép cho tổ chức, cá  nhân khác;

b) Tẩy xoá, sửa chữa giấy phép.

3. Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Hoạt động ngân hàng không có giấy phép;

b) Tiếp tục hoạt động ngân hàng khi đã bị đình chỉ, bị tước giấy phép hoặc giấy phép đã hết thời hạn.

4. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:

Đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ có thời hạn hoặc không có thời hạn việc thực hiện một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ đối với hành vi vi phạm hành chính tại  khoản 2 Điều này.

 

MỤC 2
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH, KIỂM TOÁN

Điều 9. Vi phạm về quản trị, điều hành

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Chủ tịch hoặc các thành viên khác của Hội đồng quản trị uỷ quyền cho người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia Hội đồng quản trị hoặc tham gia điều hành tổ chức tín dụng khác; trừ trường hợp tổ chức đó là công ty của tổ chức tín dụng hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tham gia Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương;

d) Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) không cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng làm Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty của tổ chức tín dụng.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với tổ chức tín dụng có hành vi bầu hoặc bổ nhiệm những người là bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) làm thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng của cùng một tổ chức tín dụng; hành vi bầu hoặc bổ nhiệm những người sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng:

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Đã bị kết án về các tội nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, các tội nghiêm trọng xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa, sở hữu của công dân, các tội nghiêm trọng về kinh tế mà không được xoá án;

c) Đã bị kết án về các tội phạm khác mà chưa được xoá án;

d) Đã từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của một công ty đã bị phá sản, theo quy định tại Điều 94 Luật Phá sản năm 2004, trừ các trường hợp phá sản vì lý do bất khả kháng;

đ) Đã từng là đại diện theo pháp luật của một công ty bị đình chỉ hoạt động do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ có nội dung trái quy định của pháp luật.

4. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng quy định của pháp luật trong thời hạn 02 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này.    

Điều 10. Vi phạm về những thay đổi phải được chấp thuận

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi một trong những nội dung sau đây mà chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản:

a) Tên của tổ chức tín dụng;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Ban Kiểm soát.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi một trong những nội dung sau đây mà chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản:

a) Mức vốn Điều lệ, mức vốn được cấp;

b) Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên không đúng quy định của pháp luật;

c) Tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện mà chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây mà chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản:

a) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại, giải thể tổ chức tín dụng;

b) Mở sở giao dịch, chi nhánh, công ty trực thuộc, đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện tại các địa bàn trong nước, nước ngoài, kể cả nơi đặt trụ sở chính.

5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng quy định của pháp luật trong thời hạn 01 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này. 

Điều 11. Vi phạm về kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong những hành vi sau:

a) Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ không đúng quy định của pháp luật;

b) Không lập chương trình kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm toán độc lập về hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

3. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả :

Buộc chấp hành đúng quy định của pháp luật trong thời hạn 3 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 Điều này.

 

MỤC 3
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HUY ĐỘNG VỐN

Điều 12. Vi phạm về nhận tiền gửi

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng không thực hiện đúng quy định về nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Vi phạm về phát hành giấy tờ có giá

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức tín dụng có hành vi phát hành giấy tờ có giá vượt quá tổng mệnh giá đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

2. Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức tín dụng có hành vi phát hành giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ hoặc bằng vàng để huy động vốn của cá nhân, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài mà chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

3. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung.

Đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ hoạt động phát hành giấy tờ có giá trong thời hạn từ 3 tháng đến 6 tháng đối với tổ chức tín dụng có hành vi tái vi phạm quy định tại  khoản 1 Điều này.

 

MỤC 4
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CHO VAY, BẢO LÃNH NGÂN HÀNG,

CHIẾT KHẤU VÀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Điều 14. Vi phạm về cho vay

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không công khai các mức lãi suất cho vay cho khách hàng biết.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Không lưu giữ đủ hồ sơ tín dụng đúng quy định của pháp luật;

b) Lập hợp đồng tín dụng (hay văn bản khác thay thế hợp đồng tín dụng được cấp có thẩm quyền cho phép) không đúng quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Không xây dựng quy trình cho vay;

b) Không thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Không lập hợp đồng tín dụng;

b) Không chuyển nợ quá hạn theo quy định của pháp luật;

c) Miễn giảm lãi suất; gia hạn nợ gốc hoặc lãi, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và lãi; đảo nợ không theo quy định của pháp luật.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Cho vay đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật;

b) Cho vay hợp vốn, uỷ thác cho vay, nhận uỷ thác cho vay không theo quy định của pháp luật.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi  cho vay trên cơ sở cầm cố bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng cho vay.

7.  Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng quy định của pháp luật về cho vay đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này.

Điều 15. Vi phạm về chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác không đúng quy định của pháp luật.

Điều 16. Vi phạm về bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác (gọi chung là bảo lãnh)

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi  không lưu giữ đủ hồ sơ bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Bảo lãnh cho cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

b) Nhận tài sản bảo đảm cho bảo lãnh hoặc thực hiện không đúng các quy định pháp luật khác về bảo lãnh.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức tín dụng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện thanh toán quốc tế   mà có hành vi bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác đối với người nhận bảo lãnh là cá nhân, tổ chức nước ngoài.

4. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:

Đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh trong thời hạn 3 tháng đối với tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Điều 17. Vi phạm về hoạt động cho thuê tài chính

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Không lưu giữ đủ hồ sơ cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật;

b) Lập hợp đồng cho thuê tài chính không đúng quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Không xây dựng quy trình cho thuê tài chính;

b) Không thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình cho thuê tài chính, sử dụng tài sản thuê tài chính và trả nợ của khách hàng.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Không lập hợp đồng cho thuê tài chính;

b) Không chuyển nợ quá hạn đúng quy định của pháp luật;

c) Miễn giảm lãi suất; gia hạn nợ gốc hoặc lãi, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và lãi không đúng quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Cho thuê tài chính đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

b) Cho thuê tài chính hợp vốn, uỷ thác và nhận uỷ thác cho thuê tài chính không đúng quy định của pháp luật.

5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấp hành đúng quy định cho thuê tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

 

MỤC 5
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI,

QUẢN LÝ KINH DOANH VÀNG

Điều 18. Vi phạm quy định về quản lý ngoại hối và quản lý kinh doanh vàng

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không niêm yết công khai tỷ giá mua và bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán, thanh toán ngoại tệ đối với khách hàng hoặc chi trả ngoại tệ của khách hàng gửi từ nước ngoài về Việt Nam không đúng tỷ giá giao dịch theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Cho vay, cho thuê tài chính hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật;

b) Chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ với người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật;

d) Mua, bán, thanh toán, cho vay ngoại tệ với nhau hoặc niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Cá nhân, tổ chức mở tài khoản hoặc sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài mà chưa được phép hoặc không đúng quy định trong giấy phép của cấp có thẩm quyền;

b) Tổ chức tín dụng không chấp hành đúng quy định của pháp luật về trạng thái ngoại tệ hoặc trạng thái đồng Việt Nam;

c) Tổ chức có nguồn thu ngoại tệ chấp hành không đúng quy định của pháp luật về việc bán ngoại tệ thu được cho tổ chức tín dụng;

d) Tổ chức không chấp hành đúng quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài, về bảo lãnh và tái bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài;

đ) Cá nhân, tổ chức mua, bán, sử dụng vàng tiêu chuẩn quốc tế không đúng quy định của pháp luật;

e) Cá nhân, tổ chức che giấu hoặc đồng loã với hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối;

g) Cá nhân, tổ chức có nguồn thu ngoại tệ ở nước ngoài chấp hành không đúng quy định của pháp luật về việc chuyển ngoại tệ về nước.

5. Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) cá nhân, tổ chức hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ;

b) Cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện dịch vụ kiều hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp phép;

c) Cá nhân, tổ chức hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ, vàng mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

6. Cá nhân, tổ chức xuất cảnh, nhập cảnh có mang ngoại tệ hoặc vàng ra nước ngoài hoặc vào Việt Nam qua các cửa khẩu không đúng quy định của pháp luật về khai Hải quan thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

7. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu số ngoại tệ hoặc vàng đối với hành vi vi phạm quy định tại  điểm b khoản 3 và điểm đ khoản 4 Điều này.

 

MỤC 6
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THANH TOÁN; MUA, ĐẦU TƯ

VÀO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 19. Vi phạm về thanh toán bằng tiền mặt

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tồn quỹ tiền mặt định mức.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Vi phạm quy định về các khoản chi được dùng tiền mặt để thanh toán;

b) Vi phạm hạn mức thanh toán bằng tiền mặt.

Điều 20. Vi phạm về cung ứng và sử dụng séc, về thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi cố ý ký phát séc không đủ khả năng thanh toán và không thực hiện nghĩa vụ trả toàn bộ số tiền bị truy đòi cho người thụ hưởng hoặc người đã chi trả cho người thụ hưởng.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Lưu giữ, lưu hành, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện thanh toán giả;

b) Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, phá hoại, làm thay đổi trái phép chương trình hoặc cơ sở dữ liệu trong mạng máy tính sử dụng trong thanh toán.

Điều 21. Vi phạm về an toàn kho quỹ

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm chế độ an toàn kho quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại tiền Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 22. Vi phạm về mua, đầu tư vào tài sản cố định

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức tín dụng có hành vi mua, đầu tư vào tài sản cố định của mình vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Vi phạm về kinh doanh bất động sản

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức tín dụng có hành vi trực tiếp kinh doanh bất động sản.

 

MỤC 7
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Điều 24. Vi phạm về mở tài khoản và duy trì dự trữ bắt buộc

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không mở tài khoản tiền gửi dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng Nhà nước hoặc mở nhưng duy trì tại đó số dư bình quân thấp hơn mức dự trữ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

2. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện ngay mức dự trữ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Vi phạm về an toàn trong hoạt động cho vay, bảo lãnh, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, cho thuê tài chính

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi cho vay, cho thuê tài chính không có bảo đảm; cho vay, cho thuê tài chính với những điều kiện ưu đãi không đúng quy định của pháp luật; tổng dư nợ cho vay, cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng đối với các đối tượng sau vượt quá 5% vốn tự có của tổ chức tín dụng:

a) Tổ chức kiểm toán, Kiểm toán viên có trách nhiệm kiểm toán tại tổ chức tín dụng, Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, Thanh tra viên đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại tổ chức tín dụng;

b) Các cổ đông lớn của tổ chức tín dụng;

c) Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức tín dụng có một trong những hành vi sau:

a) Cho vay, cho thuê tài chính đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của tổ chức tín dụng; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Cho vay, cho thuê tài chính đối với người thẩm định, xét duyệt cho vay, cho thuê tài chính; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Cho vay, cho thuê tài chính đối với bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của tổ chức tín dụng; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d) Chấp nhận bảo lãnh của các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này để làm cơ sở cho việc cho vay, cho thuê tài chính đối với khách hàng.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Cho vay, cho thuê tài chính đối với một khách hàng mà tổng dư nợ vượt quá tỷ lệ so với vốn tự có của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sau:

- Khoản cho vay theo quy định của Chính phủ; cho vay, cho thuê tài chính từ các nguồn vốn uỷ thác của Chính phủ, của tổ chức, cá nhân hoặc trường hợp khách hàng vay, thuê tài chính là tổ chức tín dụng khác;

- Cho vay cầm cố bằng sổ tiền gửi do chính quỹ tín dụng đó phát hành;

b) Thực hiện bảo lãnh đối với một khách hàng, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác vượt quá tỷ lệ so với vốn tự có của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

c) Cho vay đối với nhu cầu vốn bị cấm cho vay theo quy định của pháp luật.  

4. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Tùy theo hành vi vi phạm, tổ chức tín dụng còn bị áp dụng một trong các biện pháp khắc phục hậu quả sau:

a) Buộc thu hồi nợ cho vay đối với vi phạm tại khoản 2 Điều này trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm;

b) Buộc thu hồi nợ cho vay vượt mức quy định đối với vi phạm tại các khoản 1, 3 Điều này trong thời hạn 6 tháng.

Điều 26. Vi phạm về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức tín dụng có hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về duy trì một trong những tỷ lệ bảo đảm an toàn sau đây:

- Tỷ lệ về khả năng chi trả;

- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu;

- Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn;

- Các tỷ lệ an toàn khác theo quy định của pháp luật.

2. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện đúng tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 27. Vi phạm về giới hạn góp vốn, mua cổ phần

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Tổ chức tín dụng có hành vi góp vốn, mua cổ phần vào một doanh nghiệp hoặc tổng mức góp vốn, mua cổ phần trong tất cả các doanh nghiệp vượt mức tối đa theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức tín dụng cổ phần sử dụng vốn điều lệ và các quỹ để mua cổ phần, góp vốn với các cổ đông của chính tổ chức tín dụng cổ phần đó.

 2. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khắc phục vi phạm quy định tại Điều này trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Điều 28. Vi phạm về dự phòng rủi ro

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức tín dụng có hành vi phân loại tài sản "Có" hoạt động ngân hàng và trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với tổ chức tín dụng có hành vi không trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức tín dụng có hành vi sử dụng dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật.

4. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện đúng quy định về dự phòng rủi ro trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 29. Vi phạm về trích lập và sử dụng các quỹ

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Không trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật;

b) Trích lập và sử dụng các quỹ không đúng quy định của pháp luật.

2. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trích lập các quỹ đúng quy định;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu do đã sử dụng các quỹ không đúng quy định của pháp luật.

Điều 30. Vi phạm về bảo hiểm tiền gửi

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong những hành vi sau:

a) Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bắt buộc nhưng không nộp phí bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không niêm yết công khai việc tham gia bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở và các địa điểm giao dịch.

2. Hành vi vi phạm về nộp chậm phí bảo hiểm tiền gửi bị xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi.

 

MỤC 8
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KẾ TOÁN, THỐNG KÊ; CHẾ ĐỘ
THÔNG TIN, BÁO CÁO;
BÍ MẬT HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Điều 31. Vi phạm về kế toán, thống kê

Hành vi vi phạm về kế toán, thống kê trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng bị xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê.

Điều 32. Vi phạm về quản lý thông tin, hoạt động ngân hàng

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gửi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không gửi đủ báo cáo hoặc gửi báo cáo không đúng quy định của cấp có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi  không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật; trừ trường hợp quy định tại Điều 31.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Báo cáo không trung thực về hoạt động của tổ chức tín dụng;

b) Cung cấp cho tổ chức, cá nhân những thông tin có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng mà không được phép của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc chưa có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp quy định tại các Điều 102, 103 và khoản 2 Điều 104 Luật Các tổ chức tín dụng.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức tín dụng có hành vi không báo cáo ngay cấp có thẩm quyền về nguy cơ mất khả năng chi trả cho khách hàng của mình có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng.

Điều 33. Vi phạm về bí mật hoạt động ngân hàng

Phạt tiền đối với hành vi vô ý tiết lộ bí mật hoặc làm mất tài liệu, số liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước của ngành Ngân hàng, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự gồm:

1. Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi làm lộ bí mật hoặc làm mất các tài liệu, số liệu trong danh mục bí mật nhà nước của ngành Ngân hàng thuộc độ "Mật".

2. Từ 3.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi làm lộ bí mật hoặc làm mất các tài liệu, số liệu trong danh mục bí mật nhà nước của ngành Ngân hàng thuộc độ "Tối mật".

3. Từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi làm lộ bí mật hoặc làm mất các tài liệu, số liệu trong danh mục bí mật nhà nước của ngành Ngân hàng thuộc độ "Tuyệt mật".

 

MỤC 9
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂM PHẠM QUYỀN TỰ CHỦ KINH DOANH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG; CẢN TRỞ VIỆC THANH TRA, KHÔNG
THỰC HIỆN YÊU  CẦU CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT
VI PHẠM HÀNH CHÍNH;
CẠNH TRANH BẤT HỢP PHÁP

 

Điều 34. Hành vi xâm phạm quyền tự chủ kinh doanh của tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng

Phạt cảnh cáo đối với một trong những hành vi sau:

1. Ép buộc hoặc dùng ảnh hưởng của mình yêu cầu tổ chức tín dụng cấp tín dụng, góp vốn, mua cổ phần hoặc hoạt động ngoại hối sai quy định.

2. Che dấu hoặc đồng loã với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 35. Hành vi cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Trì hoãn, lẩn tránh hoặc không cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng từ, số liệu theo yêu cầu của tổ chức thanh tra, đoàn thanh tra; cung cấp tài liệu, số liệu sai sự thật;

b) Che dấu, sửa chữa chứng từ, sổ sách hoặc thay đổi tang vật trong khi đang bị thanh tra;

c) Tự ý tháo bỏ, di chuyển hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng niêm phong: kho, quỹ, két bạc, sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ cho thuê tài chính hoặc các tang vật đang bị niêm phong, tạm giữ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Không chấp hành yêu cầu của Thanh tra Ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền khác;

b) Can thiệp trái phép vào việc xử lý của Thanh tra.

Điều 36. Hành vi cạnh tranh bất hợp pháp

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Tung tin sai sự thật làm tổn hại lợi ích của tổ chức tín dụng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

b) Khuyến mại bất hợp pháp;

c) Có hành vi cạnh tranh bất hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi đầu cơ lũng đoạn thị trường tiền tệ, ngoại tệ, vàng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

CHƯƠNG III
THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 37. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Thanh tra viên Ngân hàng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 200.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này.

2. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định này;

d) Đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đình chỉ có thời hạn hoặc không có thời hạn việc thực hiện một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ liên quan đến hành vi vi phạm hành chính theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng.

3. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tối đa đến 70.000.000 đồng;

c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định này;

d) Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đình chỉ có thời hạn hoặc không có thời hạn việc thực hiện một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ liên quan đến hành vi vi phạm hành chính theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Cục trưởng Cục Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh quy định tại Điều 30 và khoản 7 Điều 31 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, khi phát hiện cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hành vi vi phạm quy định về quản lý ngoại hối tại các điểm b, d khoản 3, các điểm a, c, d, đ, e, g khoản 4 và khoản 5 Điều 18 Nghị định này có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này, đồng thời phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam biết.

Điều 38. Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính

Trong trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 37 Nghị định này vắng mặt thì cấp phó được ủy quyền có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 39. Đình chỉ hành vi vi phạm hành chính

Khi phát hiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải ra lệnh đình chỉ ngay hành vi vi phạm hành chính.

Điều 40. Lập biên bản về vi phạm hành chính

1. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo lên cấp có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra Ngân hàng.

2. Việc lập biên bản vi phạm hành chính được áp dụng đối với mọi trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trừ trường hợp hành vi vi phạm được xác định từ vụ án hình sự chuyển sang xử lý vi phạm hành chính.

3. Biên bản về xử phạt vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 2 bản theo mẫu quy định; biên bản phải được người lập biên bản, người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản. Nếu biên bản gồm nhiều tờ thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký tên thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

4. Biên bản lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm một bản; nếu vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì người lập biên bản phải gửi biên bản về việc vi phạm hành chính (bản gốc) và toàn bộ tài liệu, hồ sơ đã phát hiện có liên quan đến hành vi vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

Điều 41. Quyết định xử phạt

1. Quyết định xử phạt phải được lập theo mẫu quy định. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 30 ngày. Trường hợp cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền xử phạt phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; thời gian gia hạn không quá 30 ngày. Thủ trưởng phải có ý kiến bằng văn bản. Quá thời hạn nói trên người có thẩm quyền xử phạt không được ra quyết định xử phạt; trong trường hợp không ra quyết định xử phạt thì vẫn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này.

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện như sau:

a) Khi quyết định xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, thì người có thẩm quyền chỉ ra 1 quyết định xử phạt, trong đó quy định rõ hình thức, mức phạt đối với từng hành vi vi phạm; nếu các hình thức xử phạt là phạt tiền thì cộng lại thành mức phạt chung. Người có thẩm quyền xử phạt không được chia một hành vi vi phạm thành nhiều hành vi vi phạm nhỏ để xử phạt nhiều lần;

b) Đối với một vụ việc mà nhiều cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính giống nhau, nhưng giữa họ lại không có sự liên quan với nhau trong quá trình diễn ra hành vi vi phạm, thì mỗi cá nhân, tổ chức bị xử phạt bằng quyết định xử phạt riêng. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân, tổ chức mà người có thẩm quyền xử phạt quyết định mức phạt cụ thể đối với từng cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm;

c) Nếu hình thức, mức xử phạt được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt, thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt.

3. Trong trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người, thì việc xử phạt do người thụ lý đầu tiên thực hiện.

4. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp trong quyết định quy định ngày có hiệu lực khác.

5. Quyết định xử phạt được gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt và cơ quan thu tiền phạt trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

Điều 42. Thủ tục phạt tiền

1. Các trường hợp phạt tiền thực hiện theo thủ tục quy định tại các     Điều 40, 41 Nghị định này. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị phạt tiền phải nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt.

2. Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống, nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Điều 43. Thủ tục đình chỉ một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ hoặc thu hồi giấy phép đã cấp của tổ chức tín dụng

1. Đối với những hành vi vi phạm hành chính cần áp dụng xử phạt bổ sung bằng hình thức đình chỉ một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước hoặc Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 2 và điểm d khoản 3 Điều 37 Nghị định này xem xét,  quyết định.

Việc đình chỉ một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng.

2. Khi phát hiện giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật, thì người có thẩm quyền xử phạt phải báo cáo ngay cấp có thẩm quyền đã cấp giấy phép để thu hồi theo quy định của pháp luật.

Điều 44. Thủ tục tịch thu tang vật và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

1. Khi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được ghi trong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo mẫu quy định. Biên bản phải có chữ ký của người tiến hành tịch thu, người bị xử phạt, đại diện của tổ chức bị xử phạt hoặc người chứng kiến.

2. Trong trường hợp cần niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm thì phải tiến hành ngay trước mặt người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt và người chứng kiến; nếu người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt vắng mặt thì phải có hai người chứng kiến.

3. Thủ tục xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được thực hiện theo Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 45. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

Thủ tục chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự được thực hiện theo Điều 62 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 46. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thủ tục chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo các Điều 63, 64 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 47. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính mà không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành bằng các biện pháp sau đây:

a) Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng;

b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

c) Áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác để thực hiện tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

2. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 37 Nghị định này có quyền ra quyết định cưỡng chế và có nhiệm vụ tổ chức việc cưỡng chế.

3. Cá nhân, tổ chức nhận được quyết định cưỡng chế phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định cưỡng chế.

4. Các cơ quan nhà nước, lực lượng Cảnh sát nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp tổ chức thi hành cưỡng chế khi có yêu cầu của người có thẩm quyền xử phạt quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

Điều 48. Chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành

Việc chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành được thực hiện theo Điều 68 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 49. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo Điều 69 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

 

CHƯƠNG IV
GIÁM SÁT, KIỂM TRA TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH;
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Điều 50. Giám sát, kiểm tra trong xử lý vi phạm hành chính

Thủ trưởng cơ quan nhà nước có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo trong xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 37 Nghị định này; xử lý người có sai phạm trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình và thực hiện chế độ báo cáo về tình hình vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực mình phụ trách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 51. Giải quyết khiếu nại, khởi kiện về quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tố cáo về hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra Toà án. Việc khiếu nại, khởi kiện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian khiếu nại hoặc khởi kiện, tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính vẫn phải thi hành quyết định xử  phạt. Khi có quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, thì thi hành theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo bản án, quyết định của Toà án.

2. Tố cáo và giải quyết tố cáo về hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, thực hiện theo quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và các quy định pháp luật khác.

Điều 52. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng được thực hiện theo Điều 121 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

 

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 53. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 54. Hướng dẫn thi hành

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thi hành và trong trường hợp cần thiết được phối hợp với Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 55. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

   
Share |
Văn bản luật cùng loại

Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ

Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Download

Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ

Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Download

Nghị định 36/2015/NĐ-CP ngày 17/04/2015 của Chính phủ

Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp

Download

Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ

Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

Download

Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ

Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

Download

Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ

Về quản lý chất thải và phế liệu

Download

Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ

Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Download

Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ

Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Download

Nghị định 40/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Download

Nghị định 40/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Download

Nghị định 41/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ

Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"

Download

Nghị định 41/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ

Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"

Download

Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ

Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Download

Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ

Về hoạt động đo đạc và bản đồ

Download

Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ

Về hoạt động đo đạc và bản đồ

Download

Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Download

Nghị định 34/2015/NĐ-CP ngày 31/03/2015 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Download

Nghị định 34/2015/NĐ-CP ngày 31/03/2015 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Download

Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/03/2015 của Chính phủ

Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Download

Nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/03/2015 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Download

Nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/03/2015 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Download

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ

Về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Download

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ

Về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Download

Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Download

Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Download

Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/03/2015 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật Công chứng

Download

Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Download

Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Chính phủ

Quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Download

Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/03/2015 của Chính phủ

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Download

Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ

Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Download

Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Download

Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Download

Nghị định 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

Download

Nghị định 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Download

Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Download

Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Download

Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Download

Nghị định 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Download

Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Download

Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Download

Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Download

Nghị định 14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015 của Chính phủ

Nghị định 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Download

Nghị định 13/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

Sửa đổi Điều 9 Nghị định 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Download

Nghị định 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 của Chính phủ

Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

Download

Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Download

Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Download

Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ

Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Download

Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ

Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Download

Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Download

Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Download

Nghị định 07/2015/NĐ-CP ngày 16/01/2015 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh

Download

Nghị định 07/2015/NĐ-CP ngày 16/01/2015 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh

Download

Nghị định 07/2015/NĐ-CP ngày 16/01/2015 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh

Download

Nghị định 07/2015/NĐ-CP ngày 16/01/2015 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh

Download

Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ

Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Download

Nghị định 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ

Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Download

Nghị định 02/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước

Download

Nghị định 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ

Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

Download

Nghị định 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ

Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

Download

Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Download

Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ

Hướng dẫn Bộ luật Lao động

Download

Nghị định 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ

Về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Download

Nghị định 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ

Về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Download

Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ

Quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Download

Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Download

Nghị định 125/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ

Sửa đổi quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 và Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ

Download

Nghị định 121/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ

Hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển

Download

Nghị định 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế

Download

Nghị định 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế

Download

Nghị định 123/2014/NĐ-CP ngày 23/12/2014 của Chính phủ

Về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Download

Nghị định 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ

Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2014 về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Download

Nghị định 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ

Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 28/9/2014 về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Download

Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Download

Nghị định 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

Hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo

Download

Nghị định 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

Hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo

Download

Nghị định 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Download

Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014

Sửa đổi các Nghị định quy định về thuế

Download

Nghị định 49/2014/NĐ-CP ngày 20/05/2014

Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu

Download

Nghị định 41/2014/NĐ-CP ngày 13/05/2014

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Download

Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014

Quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Download

Nghị định 32/2014/NĐ-CP ngày 22/04/2014

Về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Download

Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014

Hướng dẫn Luật Cư trú

Download

Nghị định 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014

Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

Download

Nghị định 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014

Về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

Download

Nghị định 23/2014/NĐ-CP ngày 03/04/2014

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Download

Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014

Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Download

Nghị định 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ

Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Download

Nghị định 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ

Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Download

Nghị định 16/2014/NĐ-CP ngày 03/03/2014 của Chính phủ

Về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

Download

Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ

Hướng dẫn Luận điện lực về an toàn điện

Download

Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ

Hướng dẫn Luận điện lực về an toàn điện

Download

Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

Download

Nghị định 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ

Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Download

Nghị định số 10/2014/NĐ-CP ngày 13/02/2014 của Chính phủ

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam

Download

Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Download

Nghị định 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Download

Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ

Hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm

Download

Quyết định 30/QĐ-BTC ngày 03/01/2014 của Bộ Tài chính

Ban hành Quy trình Hỏi đáp chính sách tài chính trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính

Download

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chit tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Download

Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ

Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Download

Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ

Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Download

Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Download

Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Download

Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Download

Nghị định 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

Download

Nghị định 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Download

Nghị định 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Download

Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/203 của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Download

Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Download

Nghị định 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ

Quy định biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ

Download

Nghị định 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ

Quy định biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ

Download

Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

Download

Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

Download

Nghị định 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Download

Nghị định 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Download

Nghị định 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Download

Nghị định 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Download

Nghị định 205/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013 của Chính phủ

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Download

Nghị định 205/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013 của Chính phủ

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Download

Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ

Về Quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Download

Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ

Về Quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Download

Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Download

Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Download

Nghị định 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn Nghị quyết về giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014

Download

Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Download

Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật tài nguyên nước

Download

Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ

Về quản lý phân bón

Download

Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Download

Nghị định 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội

Download

Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Download

Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Download

Nghị định 190/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Download

Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn về tài chính công đoàn

Download

Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Download

Nghị định 184/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Download

Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Download

Nghị định 188/2007/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ

Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Download

Nghị định 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ

Thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Download

Nghị định 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ

Thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Download

Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Download

Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Download

Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Download

Nghị định 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 cảu Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 hướng dẫn Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Download

Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

Download

Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

Download

Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Download

Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Download

Nghị định 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật du lịch

Download

Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật quảng cáo

Download

Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Download

Nghị định 183/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Download

Nghị định 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 cảu Chính phủ

Về Đại học quốc gia

Download

Nghị định 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Download

Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Download

Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Download

Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Download

Nghị định 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường

Download

Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Download

Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

Download

Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Download

Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Download

Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ

Quy định về khu công nghiệp thông tin tập trung

Download

Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Download

Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Download

Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Download

Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Download

Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Download

Nghị định 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Download

Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

Download

Nghị định 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Download

Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04/7/2013 của Chính phủ

Quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài vào Việt Nam du lịch

Download

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Download

Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ

Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Download

Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ngày 31/10/2013 của Chính phủ

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Download

Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Download

Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Download

Nghị định số 148/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

Download

Nghị định số 148/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

Download

Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ

Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Download

Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Download

Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

Download

Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Download

Nghị định 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ

Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Download

Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật giáo dục đại học

Download

Nghị định 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão

Download

Nghị định 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông

Download

Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 321/10/2013 của Chính phủ

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Download

Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi

Download

Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi

Download

Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Download

Nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

Download

Nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

Download

Nghị định 133/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 54/2013/NĐ-CP bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Download

Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Download

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Download

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Download

Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ

Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Download

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Download

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Download

Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Download

Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ

Về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Download

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

Download

Nghị định số 124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Download

Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Download

Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân

Download

Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Download

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Download

Nghị định 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ

Quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

Download

Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Download

Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Download

Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước

Download

Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/201 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền

Download

Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/201 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền

Download

Nghị định 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dich thực vật

Download

Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/201 của Chính phủ

Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Download

Nghị định 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ

Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Download

Nghị định 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ

uy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Download

Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ

Về hoạt động mỹ thuật

Download

Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Download

Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Download

Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Download

Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Download

Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dấn sư, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Download

Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Download

Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ

Download

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Download

Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

Download

Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Download

Nghị định 101/2013/NĐ-CP ngày 04/9/2013 của Chính phủ

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Download

Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Download

Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Download

Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Download

Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Download

Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Download

Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Download

Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Download

Nghị định 96/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 86/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Download

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động

Download

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động

Download

Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia

Download

Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Download

Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013 của Chính phủ

Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Download

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Download

Nghị định 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ

Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Download

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Download

Quyết định 1317/QĐ-TTg ngày 06/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô

Download

Quyết định 48/2013/QĐ-TTg ngày 01/8/2013 của Chính phủ

Về góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Download

Nghị định số 88/2013/NĐ-CP ngày 01/8/2013 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Download

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp

Download

Quyết định 47/2013/QĐ-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc hành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá

Download

Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ

Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Download

Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ

Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Download

Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Download

Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Download

Nghị định 87/2013/NĐ-CP ngày 30/7/2013 của Chính phủ

Quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Download

Nghị định 87/2013/NĐ-CP ngày 30/7/2013 của Chính phủ

Quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Download

Nghị định 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ

Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

Download

Nghị định 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ

Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

Download

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Download

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Download

Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ

Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

Download

Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ

Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

Download

Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Download

Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Download

Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Download

Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Download

Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Download

Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Download

Nghị định 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính Phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá

Download

Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/72013 của Chính phủ

Về minh bạch tài sản, thu nhập

Download

Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/72013 của Chính phủ

Về minh bạch tài sản, thu nhập

Download

Nghị định 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Download

Nghị định 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Download

Quyết định 41/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Download

Quyết định 41/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Download

Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Download

Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Download

Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Download

Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Download

Nghị định 75/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 27/2011/NĐ-CP về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không

Download

Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ

Vềđầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Download

Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ

Vềđầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Download

Nghị định 70/2013/NĐ-CP ngày 01/7/2013 của Chính phủ

Sửa đổi Quy chế quản lý kho vật chứng kèm theo Nghị định 18/2002/NĐ-CP

Download

Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi

Download

Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi

Download

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Download

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Download

Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Chính phủ ban hành

Download

Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Chính phủ ban hành

Download

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Download

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Download

Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Download

Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Download

Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luậ

Download

Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luậ

Download

Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Download

Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Download

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Download

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Download

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Download

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ

Về thương mại điện tử

Download

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Download

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Download

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Download

Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ

Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Download

Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ

Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Download

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Download

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ

Download

Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

Download

Nghị định số 47/2013/NĐ-CP ngày 13/05/2013 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Download

Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Download

Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Download

Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

Download

Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Download

Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ

Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Download

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Download

Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ

Về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Download

Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Download

Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Download

Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

Download

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/03/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Download

Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/03/2013 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Download

Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ

Download

Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21/02/2013 của Chính phủ

Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân

Download

Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Download

Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ

Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Download

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ

Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Download

Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

Download

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ

Về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Download

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người

Download

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người

Download

Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ

Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Download

Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Download

Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Download

Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ

Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Download

Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Download

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Download

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Download

Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ

Quy định về công tác gia đình

Download

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Download

Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ

Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

Download

Nghị định số 104/2012/NĐ-CP ngày 05/12/2012 của Chính phủ

Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Download

Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Download

Nghị định số 102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012 của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư

Download

Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ

Về thanh toán không dùng tiền mặt

Download

Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Download

Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ

Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Download

Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ

Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Download

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ

Về sản xuất, kinh doanh rượu

Download

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Download

Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Download

Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Download

Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Thuộc tính văn bản

Download

Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Download

Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ

Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Download

Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ

Về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

Download

Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Download

Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Download

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo

Download

Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác

Download

Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số

Download

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ

Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Download

Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Download

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Download

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Download

Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29/09/2012 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Download

Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ

Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Download

Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/09/2012 của Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Download

Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/09/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Download

Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/09/2012 của Chính phủ

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Download

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Download

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ

Về cấp giấy phép xây dựng

Download

Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/09/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Download

Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/09/2012 của Chính phủ.

Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Download

Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/09/2012 của Chính phủ

Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Download

Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13/08/2012 của Chính phủ

Quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ

Download

Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ

Về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Download

Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ

Về việc chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Download

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Download

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ

Về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Download

Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/06/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Download

Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/06/2012 của Chính phủ.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

Download

Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/06/2012 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

Download

Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11/06/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Download

Nghị định số 51/2012/NĐ-CP ngày 11/06/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng

Download

Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Download

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Download

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/04/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Download

Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02/05/2012 của Chính phủ

Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Download

Nghị định số 37/2012/NĐ-CP ngày 24/04/2012 của Chính phủ.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

Download

Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Download

Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/04/2012 của Chính phủ

Về chế độ phụ cấp công vụ

Download

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ.

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Download

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ.

Quy định mức lương tối thiểu chung

Download

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 của Chính phủ.

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Download

Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/04/2012 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Download

Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/04/2012 của Chính phủ

Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Download

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ

Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Download

Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 20/03/2012 của Chính phủ

Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Download

Nghị định số 19/2012/NĐ-CP ngày 16/03/2012 của Chính phủ.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Download

Nghị định số 19/2012/NĐ-CP ngày 16/03/2012 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Download

Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập

Download

Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/03/2012 của Chính phủ.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Download

Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/03/2012 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Download

Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/03/2012 của Chính phủ

Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

Download

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ

Ban hành Điều lệ Sáng kiến

Download

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ

Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Download

Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Download

Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 của Chính phủ.

Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Download

Nghị định số 09/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ.

Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự

Download

Nghị định số 10/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ.

Quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Download

Nghị định số 10/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Download

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Download

Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ.

Ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam

Download

Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 của Chính phủ.

Sửa đổi Quy chế về tạm giữ, tạm giam kèm theo Nghị định 89/1998/NĐ-CP

Download

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

Download

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Download

Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Download

Nghị định số 02/2012/NĐ-CP ngày 11/01/2012 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ

Download

Nghị định số 02/2012/NĐ- CP ngày 11/01/2012 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ

Download

Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ

Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

Download

Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Download

Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Download

Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Download

Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Download

Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Download

Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

Download

Nghị định số 114/2011/NĐ-CP ngày 13/12/2011 của Chính phủ

Quy định về mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển

Download

Nghị định số 115/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ

Download

Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ

Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

Download

Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Download

Nghị định số 110/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ

Về quản lý hoạt động thuê, mua tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu bay

Download

Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ

Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Download

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ

Về công chức xã, phường, thị trấn

Download

Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 2/12/2011 của Chính phủ.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Download

Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011 của Chính phủ.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Download

Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Download

Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Download

Nghị định số 107/2011/NĐ-CP ngày 24/11/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Download

Nghị định số 105/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 của Chính phủ.

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Download

Nghị định số 105/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 của Chính phủ

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Download

Nghị định số 104/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 của Chính phủ.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu

Download

Nghị định số 104/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu

Download

Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15/11/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Download

Nghị định số 102/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ

Về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

Download

Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

Download

Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28/10/2011 của Chính phủ

Quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Download

Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Download

Nghị định số 96/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh

Download

Nghị định số 96/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh

Download

Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ

Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Download

Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Download

Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Download

Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Download

Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Download

Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ.

Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Download

Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ

Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Download

Nghị định số 93/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế

Download

Nghị định số 93/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế

Download

Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Download

Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ

Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Download

Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ

Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Download

Nghị định số 89/2011/NĐ-CP ngày 10/10/2011 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về vận tải đa phương tiện

Download

Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/09/2011 của Chính phủ

Về việc chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sỹ quan, binh sĩ tại ngũ

Download

Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/09/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Download

Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Download

Nghị định số 69/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS

Download

Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

Download

Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

Download

Nghị định số 83/2011/ NĐ-CP ngày 20/09/2011 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Download

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Download

Nghị định số 85/2011/ NĐ-CP ngày 20/09/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Download

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Download

Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Download

Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/09/2011 của Chính phủ

Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Download

Nghị định số 81/2011/NĐ-CP ngày 16/09/2011 của Chính phủ

Quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng

Download

Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 16/09/2011 của Chính phủ

Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Download

Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/09/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Download

Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 01/09/2011 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 29/2009/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán tàu biển

Download

Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/09/2011 của Chính phủ

Về việc quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng

Download

Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

Download

Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ

Về nghiệp vụ quản lý nợ công

Download

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/08/2011 của Chính phủ

Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Download

Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ

Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Download

Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/08/2011 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Download

Nghị định 71/2011/NĐ-CP ngày 23/08/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Download

Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23/08/2011 của Chính phủ

Sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Download

Nghị định số 70/2011/ NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Download

Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Download

Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ vè minh bạch tài sản, thu nhập

Download

Nghị định số 69/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS

Download

Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/08/2011 của Chính phủ

Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước

Download

Nghị định 61/2011/NĐ-CP ngày 26/07/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Download

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

Download

Nghị định số 64/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ

Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Download

Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/07/2011 của Chính phủ

Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

Download

Nghị định số 52/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ.

Về việc hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Download

Nghị định số 52/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ

Về việc hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Download

Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ

Hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước

Download

Nghị định số 34/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ

Quy định về trình tự, thủ tục và chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma tuý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Download

Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20/07/2011 của Chính phủ.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Download

Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20/07/2011 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Download

Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10/2000 của Chính phủ

Về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh liên quan tới sở hữu công nghiệp

Download

Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10/2000 của Chính phủ

Về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh liên quan tới sở hữu công nghiệp

Download

Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ

Về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Download

Nghị định 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ

Về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Download

Nghị định 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 63/CP về việc hướng dẫn vấn đề sở hữu công nghiệp

Download

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ

Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Download

Nghị định số 42/2003/NĐ-CP ngày 02/05/2003 của Chính phủ.

Về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Download

Nghị định số 57/2005/ NĐ-CP ngày 27/04/2005 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

Download

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ .

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Download

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Download

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Download

Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/05/2009 của Chính phủ .

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Download

Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/05/2009 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Download

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Download

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Download

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Download

Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ

Về việc quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Download

Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ

Về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Download

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ

Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa

Download

Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ

Về chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

Download

Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ

Về việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Download

Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ

Về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Download

Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ

Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Download

Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 của Chính phủ

Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Download

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ

Về đăng ký doanh nghiệp

Download

Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 của Chính phủ

Về tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

Download

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Download

Nghị định số 28 /2011/ NĐ-CP ngày 14/04/2011 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành Kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công

Download

Nghị định số 28/2011/ NĐ-CP ngày 14/04/2011 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành Kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công

Download

Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Download

Nghị định số 58/2011/NĐ-CP ngày 08/07/2011 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính.

Download

Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Download

Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/07/2011 của Chính phủ

Về chế độ phụ cấp công vụ

Download

Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ

Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tê công lập

Download

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ

Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Download

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Download

Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 01/07/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Download

Nghị định 52/2011/NĐ-CP ngày 30/6/2011 của Chính phủ

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Download

Nghị định 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002 của Chính phủ

Về chế độ nhuận bút

Download

Nghị định số 51/2011/NĐ-CP ngày 27/06/2011 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Download

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Download

Nghị định 09/2011/NĐ-CP, ngày 25/01/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ

Download

Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ

Về lệ phí trước bạ

Download

Nghị định 48/2011/NĐ-CP ngày 21/06/2011 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Download

Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính

Download

Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Download

Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011

Về lệ phí trước bạ

Download

Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Download

Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 của Chính phủ

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Download

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Download

Nghị định 42/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ

Quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

Download

Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 8/06/2011 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/04/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Download

Nghị định 23/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Download

Nghị định 38/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 của Chính phủ

Sửa đổi bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005

Download

Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Download

Nghị định 33/2011/NĐ-CP ngày 16/05/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Download

Nghị định 59/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ

Quy định thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Download

Nghị định 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.

Download

Nghị định 81/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ

Về an ninh hàng không dân dụng

Download

Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Download

Nghị định 86/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Download

Nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ

Về Công báo

Download

Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ

Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Download

Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ

Về Công tác dân tộc

Download

Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 của Chính phủ

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Download

Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18/05/2011 của Chính phủ

Về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Download

Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ

Qui định các danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Download

Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ

Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Download

Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ

Quy định cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Download

Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

Download

Nghị định 127/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

Download

Nghị định 30/2006/NĐ-CP ngày 29/03/2006 của Chính phủ

Nghị định về thống kê khoa học và công nghệ

Download

Nghị định 159/2004/NĐ-CP ngày 31/08/2004 của Chính phủ

Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Download

Nghị định của Chính phủ số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/09/2001

Về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần

Download

Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ

Về minh bạch tài sản, thu nhập

Download

Nghị định 54/2005/NĐ-CP ngày 19/04/2005 của Chính phủ

Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

Download

Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ

Nghị định qui định về chế độ, trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

Download

Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ

Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Download

Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01/08/2009 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Download

Nghị định 19/2009/NĐ-CP ngày 19/02/2009 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ

Download

Nghị định 125/2008/NĐ-CP ngày 125/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003 của Chính phủ về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Download

Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ

Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Download

Nghị định 161/2007/NĐ-CP ngày 31/10/2007 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Download

Nghị định 100/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ

Về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Download

Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/07/2005 của chính phủ

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Download

Nghị định 41/2005/NĐ-CP ngày 25/03/2005 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Download

Nghị định 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ

Về việc quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Download

Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ

Về kinh doanh xuất khẩu gạo

Download

Nghị định 105/2010/NĐ-CP ngày 27/10/2010 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số

Download

Nghị định 76/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá

Download

Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

Download

Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ

Về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Download

Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ

Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Download

Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010 của Chính phủ

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

Download

Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Download

Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ

Về quản lý biên chế công chức

Download

Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ

Về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Download

Nghị định qui định những người là công chức số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ

Qui định những người là công chức

Download

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ

Về hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Download

Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/09/2009 của Chính phủ

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Download

Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ

Nghị định 100/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Download

Nghị định 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ

Nghị định 100/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng

Download

Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ

Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô

Download

Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 của Chính phủ

Về kinh doanh xăng dầu

Download

Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/09/2009 của Chính phủ

Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Download

Nghị định 68/2009/NĐ-CP ngày 06/08/2009 của Chính phủ

Về sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Download

Nghị định 67/2009/NĐ-CP ngày 03/08/2009 của Chính phủ

Sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Download

Nghị định 43/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Download

Nghị định 115/2007/NĐ-CP ngày 05/07/2007 của Chính phủ

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

Download

Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của Chính phủ

Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Download

Nghị định 101/2005/NĐ-CP ngày 03/08/2005 của Chính phủ

Về thẩm định giá

Download

Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

Download

Nghị định 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

Download

Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ

Về phát triển và quản lý chợ

Download

03/2003/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ

Về điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương

Download

Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ

Về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí

Download

Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ

Về quản lý và sử dụng con dấu

Download

Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu

Download

Nghị định 111/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ

Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

Download

Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ

Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Download

Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ

Về công tác văn thư

Download

Nghị định 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ

Về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Download

Nghị định 91/2006/ NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ

Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

Download

Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ

Nghị định 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư

Download

Nghị định 28/2011/NĐ-CP ngày 14/04/2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành Kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công

Download

Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 của Chính phủ

Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Download

Nghị định 67/2010/NĐ-CP ngày 15/06/2010 của Chính phủ

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Download

Nghị định 47/2010/NĐ-CP ngày 06/05/2010 của Chính phủ

Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Download

Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010 của Chính phủ

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

Download

Nghị định 116/2009/ NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

Download

Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 15/09/2009 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang

Download

Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

Download

Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Download

Nghị định 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động

Download

Nghị định 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ

Quy định về bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động

Download

Nghị định 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ

Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Download

Nghị định 144/2007/ NĐ-CP ngày 10/09/2007 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Download

Nghị định 133/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động

Download

Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Download

Nghị định 122/2007/NĐ-CP ngày 22/07/2007 của Chính phủ

Quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công

Download

Nghị định 86/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ

Quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Download

Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ

Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Download

Nghị định 96/2006/NĐ-CP ngày 14/09/2006 của Chính phủ

Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp

Download

Nghị định 141/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 của Chính phủ

Về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Download

Nghị định 94/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ

Về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản

Download

Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ

Quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

Download

Nghị định 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ

Quy về việc định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

Download

Nghị định 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước

Download

Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước

Download

Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

Download

Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Download

Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Download

Nghị định 145/2004/NĐ-CP ngày 14/07/2004 của Chính phủ

Về việc quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đến có liên quan đến quan hệ lao động

Download

Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16/08/2010 của Chính phủ

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Download

Nghị định 116/2004/NĐ-CP ngày 23/04/2004 của Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao là người tàn tật

Download

Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Download

Nghị định 81/CP ngày 23/11/1985 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật

Download

Nghị định 172/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

Download

Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Download

Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Download

Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Download

Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Download

Nghị định 89/2006//NĐ-CP ngày của 30/09/2006 Chính phủ

Về nhãn hàng hoá

Download

Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Download

Nghị định 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/NĐ-CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Download

Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ

Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

Download

Nghị định 06/NĐ-CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Download

Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

Download

Nghị định 42/2003/NĐ-CP ngày 02/05/2003 của Chính phủ

Về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Download

Nghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Download

Nghị định 46/1999/NĐ-CP ngày01/07/1999 của Chính phủ

Về sửa đổi một số Điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP, ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Download

Nghị định 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ

Về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Download

Nghị định 23/CP ngày 8/04/1996 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Download

Nghị định 41-CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Download

Nghị định 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể

Download

Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Download

Nghị định 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Download

Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009 của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Download

Nghị định 17/2010/ NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ

Về bán đấu giá tài sản

Download

Nghị định 50/2005/ NĐ-CP ngày 11/04/2005 của Chính phủ

Về cơ quan Quản lý Thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự

Download

Nghị định 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 của Chính phủ

Về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển

Download

Nghị định 58/2009/ NĐ-CP ngày 13/07/2009 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Download

Nghị định 05/2005/ NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ

Về bán đấu giá tài sản

Download

Nghị định 26/2005/ NĐ-CP ngày 02/03/2005 của Chính phủ

Về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Download

Nghị định số 164/2004/ NĐ-CP ngày 14/09/2004 của Chính phủ

Về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án

Download

Nghị định số 173/2004/ NĐ-CP ngày 30/09/2004 của Chính phủ

Quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Download

Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/05/2009 của Chính phủ

Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

Download

Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Download

Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/06/2008 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới

Download

Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/07/2006 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của Luật Hôn nhân và Gia đình

Download

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ

Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Download

Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/02/2003 của Chính phủ

Về sinh con theo phương pháp khoa học

Download

Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ

Quy định thi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Download

Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/03/2002 của Chính phủ

Quy định việc áp dụng Luật hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

Download

Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và Gia đình

Download

Nghị định 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Download

Nghị quyết số 21/2009/NQ-CP ngày 12/05/2009 của Chính phủ

Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Download

Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12/11/2007 của Chính phủ

Sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

Download

Nghị định của Chính phủ số 100/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Nghị định của Chính phủ số 100/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Download

Nghị định của Chính phủ số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 về thực hiện công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Nghị định của Chính phủ số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 về thực hiện công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Download

Nghị định của Chính phủ số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 v

Về phòng, chống rửa tiền

Download

Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ

Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

Download

Nghị định 47/1996/NĐ-CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ

Về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Download

Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Download

Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 của Chính phủ

Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Download

Nghị định 05/2003/NĐ-CP ngày 21/01/2003 của Chính phủ

Về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý

Download

Nghị định số 118/2010/NĐ-CP ngày 29/12/2010 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

Download

Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ

Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

Download

Nghị định 17/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 của Chính phủ

Bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ và Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001

Download

Nghị định số 08/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi

Download

Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ

Về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Download

Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Download

Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Download

Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Download

Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/06/2006 của Chính phủ

Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Download

Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước

Download

Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ

Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

Download

Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ

Về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Download

Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Download

Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ

Về bảo trì công trình xây dựng

Download

Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ

Về giám sát và đánh giá đầu tư

Download

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 12 năm 2009

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Download

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP của Chính phù ngày 18 tháng 4 năm 2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Download

Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Về chế độ tiền lương đối với CB, CC, VC và lực lượng vũ trang

Download

Nghị định của Chính phủ số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Download

Nghị định 31/2010/NĐ-CP ngày 29/03/2010 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Download

Nghị định 15/2010/NĐ-CP ngày 01/03/2010 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón

Download

Nghị định 04/2010/NĐ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão

Download

Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ

Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Download

Nghị định 116/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

Download

Nghị định 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Download

Nghị định 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

Download

Nghị định 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Download

Nghị định 90/2009/NĐ-CP ngày 20/10/2009 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất

Download

Nghị định 60/2009/NĐ-CP ngày 23/07/2009 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

Download

Nghị định 55/2009/NĐ-CP ngày 10/06/2009 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

Download

Nghị định 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009 của Chính phủ

Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Download

Nghị định 50/2009/NĐ-CP ngày 25/05/2009 của Chính phủ

Về việc bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Download

Nghị định 49/2009/NĐ-CP ngày 21/05/2009 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Download

Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Download

Nghị định của Chính phủ số 68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Download

Nghị định của Chính phủ số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 04 năm 2005 của Chính phủ

Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

Download

Nghị định của chính phủ số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2007

Về minh bạch tài sản, thu nhập

Download

Nghị định của Chính phủ số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Download

Nghị định 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/07/2008

Về tư vấn pháp luật

Download

Nghị định của Chính phủ số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Download

Nghị định 41/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/05/2009

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Download

Nghị định cảu Chính phủ số 103/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2007

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Download

Nghị định của Chính phủ số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007

Về chính sách tinh giản biên chế

Download

Nghị định 40/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/04/2009

Về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Download

Nghị định 15/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/02/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

Download

Nghị định 10/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/02/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản

Download

Nghị định 61/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/05/2008

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Download

Nghị định 06/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/01/2008

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

Download

Nghị định 172/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/11/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

Download

Nghị định 149/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/10/2007

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Download

Nghị định 144/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/09/2007

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Download

Nghị định 129/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/08/2007

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều

Download

Nghị định 77/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/05/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Download

Nghị định 63/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/04/2007

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Download

Nghị định 25/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia

Download

Nghị định 145/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/11/2006

về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí

Download

Nghị định của Chính Phủ số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010

Về bán đấu giá tài sản

Download

Nghị định 44/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/04/2006

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

Download

Nghị định 140/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Download

Nghị định 123/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2005

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

Download

Nghị định 64/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/05/2005

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Download

Nghị định 57/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/04/2005

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

Download

Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/04/2005

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Download

Nghị định 47/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/04/2005

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi

Download

Nghị định 45/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/04/2005

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Download

Nghị định 37/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/03/2005

Về việc quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Download

Nghị định 34/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/03/2005

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Download

Nghị định 30/2005/NĐ-CP ngày 11/03/2005 của Chính phủ

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Đo đạc và Bản đồ

Download

Nghị định 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Download

Nghị định 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa

Download

Nghị định 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Download

Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Download

Nghị định 173/2004/NĐ-CP ngày 30/09/2004 của Chính phủ

Quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Download

Nghị định 169/2004/NĐ-CP ngày 22/09/2004 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

Download

Nghị định 150/2004/NĐ-CP ngày 29/07/2004 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Download

Nghị định 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ

Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Download

Nghị định 141/2004/NĐ-CP ngày 01/07/2004 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

Download

Nghị định 137/2004/NĐ-CP ngày 16/06/2004 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Download

Nghị định 151/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Download

Nghị định 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ

Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Download

Nghị định 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003 của Chính phủ

Về việc quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Download

Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Download

Nghị định 31/CP ngày 14/04/1997 của Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế quản chế hành chính

Download

Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ

Hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

Download

Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011

Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung

Download

Nghị định số 76/2008/NĐ-CP ngày 04/07/2008 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đặc xá

Download

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Download

Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Download

Nghị định 96/2009/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ

Về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt nam

Download

Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008 của Chính phủ

Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

Download

Nghị định 88/2008/NĐ-CP ngày 05/08/2008 của Chính phủ

Về xác định lại giới tính

Download

Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007 của Chính phủ

Về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Download

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ

Về giao dịch bảo đảm ( Hết hiệu lực một phần)

Download

Nghị định 144/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Về họ, hụi, biêu, phường

Download

Nghị định 138/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Về việc quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Download

Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 của Chính phủ

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Download

Nghị định 18/2006/NĐ-CP ngày 10/02/2006 của Chính phủ

Về xử lý tài sản chìm đắm

Download

Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Download

Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Download

Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Download

Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ

Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Download

Nghị định 51/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ

Hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Download

Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở

Download

Nghị định 44/2008/NĐ-CP ngày 09/04/2008 của Chính phủ

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị dịnh 198/2004/NĐ- CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Download

Nghị dịnh Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh Bất động sản

Nghị dịnh Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh Bất động sản

Download

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Download

Nghị định của chính phủ số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 quy dịnh bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục

Nghị định của chính phủ số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 quy dịnh bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Download

Nghị định về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nghị định về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Download

Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Download

Nghị định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Nghị định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Download

Nghị định của Chính phủ số 197/2004/NĐ- CP ngày 03 tháng 12 năm 2004

Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Download

Nghị định của Chính phủ số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004

Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Download

Nghị định của Chính phủ số181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004

Hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2003

Download

Nghị định 09/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ

Download

Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Download

Nghị định số 54/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ

Về việc hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất

Download

Nghị định số 53/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2001 của Chính phủ

Về việc hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế

Download

Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ

Quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo

Download

Nghị định số 129/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ

Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Download

Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

Download

Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ

Về quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Download

Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Download

Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin

Download

Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ

Về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Download

Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 04 năm 2005 của Chính phủ

Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

Download

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Download

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ

Về quản lý biên chế công chức

Download

Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ

Về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Download

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ

Quy định những người là công chức

Download

Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ

Về hoạt động thông tin tín dụng

Download

Nghị định số 06-HĐBT ngày 6 tháng 1 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Về việc hành lập Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

Download

Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

Download

Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ

Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Download

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Download

Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ

Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển Giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Download

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Download

Nghị định số 17/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Download

Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

Download

Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ

Về việc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Download

Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ ( hết HL)

Về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Download

Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ

Quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

Download

Nghị định số 35-HĐBT ngày 28/1/1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Về công tác quản lý khoa học và công nghệ

Download

Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/09/2010 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Download

Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Download

Nghị định 80/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ

Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Download

Nghị định 28/2009/NĐ-CP ngày 20/03/2009 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Download

Nghị định 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Download

Nghị định 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006 của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin

Download

Nghị định 30/2006/NĐ-CP ngày 23/03/2006 của Chính phủ

Về thống kê khoa học và công nghệ

Download

Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2009 của Chính phủ

Quy định cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Download

Nghị định 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn

Download

Nghị định 127/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

Download

Nghị định 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ

Về thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Download

Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Download

Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ

Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

Download

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 /06 /2009 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước